Poznato je da preduzetnik može biti na paušalnom oporezivanju sve dok mu je prihod u jednoj kalendarskoj godini ispod 6 miliona dinara. I naravno ukoliko se bavi delatnošću koja prema Uredbi može biti paušalno oporezovana. 

Međutim kada preduzetnik paušalac u jednoj kalendarskoj godini probije limit prihoda od 6 miliona dinara više ne može ostati u paušalu, već mora da pređe u preduzetnika koji vodi knjige – tzv. preduzetnika knjigaša.

Prelazak iz paušala u knjigaša može da se desi dva puta u toku godine u zavisnosti od perioda kada je probijen limit prihoda od 6 miliona dinara, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, i to:

 • Ukoliko preduzetnik probije limit u prvoj polovini godine – do 30.06. tekuće godine
 • Ukoliko preduzetnik probije limit u drugoj polovini godine – do 31.12. tekuće godine

Napomena: Prelazak limita prihoda od 6 miliona nije jedina situacija kada preduzetnik iz paušala prelazi u knjigaša. To je situacija koju razmatramo u ovom tekstu. Međutim, bitno je znati da preduzetnik odmah, po sili zakona, mora preći u knjigaša kada:

 1. Probije limit od 8 miliona dinara prihoda u zemlji u poslednjih 365 dana ili
 2. Kada započne obavljanje delatnosti koja ne može biti paušalno oporezovana prema Uredbi za paušalno oporezivanje; 

Prelazak limita od 6 miliona u prvoj polovini godine

Ukoliko preduzetnik pređe limit prihoda od 6 miliona dinara do 30.06. tekuće godine tada preduzetnik mora da započne sa vođenjem knjiga počev od 01.07 tekuće godine. 

Glavni problem koji se ovde javlja preduzetnicima jeste što od polovine godine preduzetnik ne može da bude na ličnoj zaradi. Ovaj preduzetnik je do kraja tekuće godine na tzv. samooporezivanju. Ovaj pojam objašnjavamo dalje u tekstu, a saznaćete i zašto je to nepovoljno za preduzetnika. 

Samooporezivanje preduzetnika knjigaša

Kada preduzetnik iz paušalnog oporezivanja pređe u knjigaša, ima na raspolaganju dva načina oporezivanja u dvojnom knjigovodstvu:

 1. preduzetnik knjigaš na samooporezivanju što podrazumeva da preduzetnik na celokupnu dobit plaća:
  porez 10% i
  sve doprinose PIO 24%, zdravstveno 10,15% i nezaposlenost 0,75%
 2. preduzetnik knjigaš na ličnoj zaradi što podrazumeva da preduzetnik na celokupnu dobit plaća samo porez od 10%.
  Preduzetnik plaća i doprinose ali samo na visinu lične zarade koju proizvoljno određuje i koja može biti minimalna, trenutno oko 35.000 dinara. To dalje znači da na taj minimalni iznos plaća sve doprinose. 

Definisanje dobiti preduzetnika knjigaša

Preduzetnik knjigaš je u stvari preduzetnik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.  To znači da ovaj preduzetnik mora da angažuje knjigovođu koji će da beleži sve prihode i rashode u skladu sa Zakonom o računovodstvu. 

Prihodi su iznosi sa faktura koje preduzetnik šalje klijentima. 

Rashodi podrazumevaju sve troškove koje preduzetnik ima u poslovanju, npr. nabavka kancelarijskog materijala, opreme i sl. Lična zarada takodje spada u rashod preduzetnika u knjigovodstvu.

Kada smo definisali prihode i rashode sada možemo definisati dobit:

Prihod – Rashod = Dobit

Zašto je samooporezivanje nepovoljno za knjigaša?

Pomenuli smo da preduzetnik knjigaš na samooporezivanju plaća porez i sve doprinose na ostvarenu dobit. Na primeru to izgleda ovako:

Prihod: 7.000.000 dinara

Rashod: 2.000.000 dinara

Dobit (Prihod – Rashod): 5.000.000 dinara

Porez (10% x Dobit): 500.000

PIO (24% x Dobit): 1.200.000

Zdravstveno (10,3% x Dobit): 515.000

Nezaposlenost (0,75% x Dobit): 37.500 dinara

Ukupno porez i doprinosi PiD: 2.252.500 dinara

Neto dobit (Dobit – Ukupno PiD): 2.747.500 dinara

% Neto dobiti: 55%

Iz primera vidimo da preduzetnik koji je na samooporezivanju državi plaća čak 45% poreza i doprinosa od ukupne dobiti. To je isti procenat poreza i doprinosa kao na platu zaposlenog. Samim tim ovaj model oporezivanja za preduzetnika knjigaša nije povoljan.

Knjigaš na ličnoj zaradi

Knjigaš koji je na ličnoj zaradi sebi svakog meseca isplaćuje ličnu zaradu. Lična zarada je nešto kao plata – ali nije plata. Slično je plati jer se svakog meseca obračunava, podnosi poreska prijava, plaćaju se porez i doprinosi na osnovicu i neto se plaća na privatni tekući račun preduzetnika. Nije plata zato što nije definisana zakonom o radu već zakonom o porezu na dohodak građana.

Primer neto dobiti kod preduzetnika koji isplaćuje ličnu zaradu:

Prihod: 7.000.000 dinara

Rashod: 2.000.000 dinara

Rashod LZ: 420.000 (iznos mesečne LZ x 12 meseci)

Dobit (Prihod – Rashodi): 4.580.000 dinara

Porez (10% x Dobit): 458.000 dinara

Porez i doprinosi na ličnu zaradu: 162.000

Ukupno porez i doprinosi PiD sa LZ: 620.000 dinara

Neto Lična zarada: 258.000 dinara

Neto dobit + Lična zarada: 4.380.000 dinara

% Neto dobiti: 88%

Na ovom jednostavnom primeru vidimo koliko se više isplati preduzetniku da bude na ličnoj zaradi umesto na samooporezivanju. To je i više nego očigledno.

Ukoliko preduzetnik probije limit prihoda u prvoj polovini godine on ne može biti na ličnoj zaradi. Jednostavno prema Zakonu o porezu na dohodak građana, preduzetnik može samo jednom godišnje da se opredeli da pređe na ličnu zaradu i to do 15. Decembra tekuće godine za narednu godinu.

Preduzetnik koji probije limit prihoda od 6 miliona dinara u prvoj polovini godine ima dve opcije:

 1. Ili da do kraja tekuće godine ostane na samooporezivanju
 2. Ili da briše postojećeg preduzetnika iz registra APR-a, i da odmah potom registruje novog preduzetnika na ličnoj zaradi. Jer se prilikom registracije preduzetnika kod APR-a bira i način oporezivanja i tada može da se opredeli za LZ.

Kako preći na ličnu zaradu od 01.01. naredne godine

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, preduzetnici koji prvi put prelaze na isplatu lične zarade moraju podneti obaveštenje Poreskoj upravi preko portala ePorezi i to:

najkasnije do 15.12 tekuće godine za isplatu lične zarade u narednoj godini

Deluje jednostavno, međutim tada nastupa agonija za paušalce koji su probili limit prihoda u drugoj polovini godine. 

Paušalci ne mogu da podnesu Obaveštenje o ličnoj zaradi sve dok ne dobiju Rešenje o vodjenju knjiga od Poreske uprave. Odnosno poreski inspektor koji vodi datog paušalca u filijali Poreske uprave mora da donese Rešenje o prelasku na dvojno knjigovodstvo.

Do tada jednostavno fizički nije moguće na ePorezima podneti ovo Obaveštenje.. Ovo dalje znači da, ukoliko inspektor Rešenje donese nakon 15.12, taj preduzetnik cele naredne godine ne može da bude na ličnoj zaradi, već mora da bude na samooporezivanju.

Prema zakonu o porezu na dohodak građana, ne postoji ograničenje da preduzetnik paušalac koji od naredne godine prelazi na vodjenje knjiga ne može biti na ličnoj zaradi. Ali naravno samo ukoliko u roku podnese obaveštenje o isplati lične zarade. Koje ne može da podnese jer je fizički onemogućen da to uradi, zato što se u sistemu Poreske uprave vodi kao paušalac, a sam paušalac ne može da podnese ovu vrstu prijave. I tako se paušalac nađe u vrzinom kolu.

Kako rešiti problem nemogućnosti podnošenja obaveštenja o isplati lične zarade?

Od strane nekoliko filijala Poreske uprave dobili smo informaciju da paušalac koji prelazi u knjige, ne može naredne godine da bude na ličnoj zaradi, iako to nigde ne piše u zakonu. 

Sa druge strane, u nekoliko filijala dobili smo potpuno suprotnu informaciju: da će doneti rešenje o vodjenju knjiga do kraja novembra tekuće godine, i da nakon toga preduzetnik podnese obaveštenje o LZ.

Ovo u praksii znači da isključivo od vašeg poresko inspektora zavisi li ćete od naredne godine biti na ličnoj zaradi.Odnosno, od toga da li će on na vreme doneti Rešenje o vodjenju knjiga. Na ovaj način su preduzetnici paušalci stavljeni u nepovoljan i neravnopravan položaj u odnosu na ostale preduzetnike. 

Ukoliko ne uspete da dobijete Rešenje o vodjenju knjiga od vašeg poreskog inspektora na vreme, drugo rešenje jeste da zatvorite preduzetnika paušalca, i da odmah potom registrujete preduzetnika u dvojnom knjigovodstvu gde ćete se opredeliti za isplatu lične zarade prilikom same registracije. Ovo je krajna opcija, ali izvodljiva i isplativa sa aspekta poreza i doprinosa.