Lica mogu pohađati stručnu praksu odnosno stručno osposobljavanje u privatnoj firmi, bez obzira da li je za njihovo zvanje stručna praksa obavezna. Firme uglavnom odustaju od ove opcije, iako imaju kandidate za stručnu praksu, iz razloga što su propisi iz ove oblasti prilično nejasni. Raštrkani u više zakona i podzakonskih akata. Firme tada najčešće, za stručnu praksu, angažuju kandidate preko NSZ-a, jer tako imaju veću pravnu sigurnost. 

Ovde ćemo pokušati da sve dileme u vezi sa stručnom praksom odnosno stručnim osposobljavanjem lica bez radnog iskustva.

Ko može da pohađa stručnu praksu?

Svako lice koje nema radno iskustvo u svojoj struci. Pojam stručne prakse identičan je pojmu stručnog osposobljavanja. Obavljanje stručne prakse nije vezano samo za polaganje državnog ispita. Stručno osposobljavanje mogu da obavljaju sva lica sa završenom srednjom ili višom/visokom školom ukoliko nemaju iskustva u svojoj struci. Mogu imati radnog iskustva u drugim oblastima, ali ne u struci u kojoj žele da obavljaju stručnu praksu.

Ko može da primi lice na stručno osposobljavanje?

Svaki poslodavac koji u svom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova ima već predviđeno mesto za lice koje će obavljati stručnu praksu. Mora da ima i plan obavljanja stručne prakse odnosno program usavršavanja. Takođe, mora imati i mentora koji ima istu ili višu stručnu spremu od lica na stručnoj praksi).

Znači kao preduslov da biste primili nekoga na stručnu praksu morate imati dva dokumenta:

 1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u okviru koga ste predvideli radno mesto za lice koje će obavljati stručnu praksu
 2. Plan obavljanja stručne prakse u kome navodite mentora.

Koji zakoni regulišu pitanje stručne prakse?

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje regulisane su obaveze vezane za doprinose koji se u ovom slučaju obračunavaju.

Za potrebe obavljanja stručne prakse, u skladu sa Zakonom o radu (čl.201) sklapa se Ugovor o stručnom usavršavanju (ako lice mora da polaže stručni ispit za obavljanje određenog posla) ILI Ugovor o stručnom osposobljavanju (u svim ostalim slučajevima).

Sklapanjem ovih Ugovora NE ZASNIVA SE RADNI ODNOS.

Znači ovde morate imati još jedan dokument, kada izaberete lice koje će pohađati stručnu praksu:

 • Ugovor o stručnom osposobljavanju

Koliko dugo može da traje stručna praksa?

Trajanje stručne prakse određuje se samim Ugovorom. Najduže može trajati 12 meseci (ako zakonom nije drugačije određeno, kao na primer u advokaturi).

Koliko će vas koštati lice na stručnoj praksi?

Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje važno je znati sledeće činjenice:

 • Ne postoji obaveza zasnivanja radnog odnosa;
 • Ne postoji obaveza isplate zarade;
 • Licu na stručnoj praksi MOŽETE, ali NE MORATE isplaćivati određenu novčanu naknadu;

Ako se odlučite za ugovor o stručnom osposobljavanju sa naknadom

U tom slučaju naknada koju lice na stručnoj praksi prima ima karakter drugog prihoda. Na taj drugi prihod, uz priznavanje normiranih troškova u visini od 20%, plaćate sledeće:

 • 24 % PIO doprinosa
 • 10,3 % zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i
 • 20 % porez

Ukoliko znate neto iznos koji želite da plaćate licu na stručnoj praksi, najlakše ćete izračunati vaš ukupan trošak putem koeficijenta. Koeficijent za preračun sa neto na bruto (ukupan) iznos naknade je:
1,806358382

Npr. ako želite licu da platite 20.000 dinara neto naknadu, vaš ukupan trošak biće:

20.000 x 1,768033946 = 35.360,68 dinara

Zaključujemo da kada plaćate naknadu licu na stručnom osposobljavanju na neto iznos naknade treba dodati još 76,8% i tada dobijate ukupan trošak naknade za lice na stručnoj praksi. 

Ako se odlučite za ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade

U ovom slučaju u obavezi ste da plaćate:

 • 4 % PIO doprinosa
 • 2 % doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu

Ove procente obračunavate na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, koja u trenutku pisanja ovog teksta za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara.

Dakle, minimalni iznos za plaćanje doprinosa za PIO je 1.401 dinara i za zdravstveno osiguranje 700,5 dinara, što je ukupno 2.101,5 dinara.

Ako sklopite Ugovor o stručnom osposobljavanju BEZ NAKNADE, navedene obaveze za doprinose plaćate svakog meseca do petog u mesecu za prethodni mesec.

Kao što vidimo sa aspekta firme, mnogo je povoljnije primiti lice na stručnu praksu bez naknade. Ali naravno postavlja se pitanje koliko je to povoljno i motivišuće sa aspekta lica koje pohađa stručnu praksu.

Zaključak

Svaka firma – doo ili preduzetnik može primiti lice na stručno osposobljavanje, ali je bitno da u firmi posedujete odgovarajuću dokumentaciju kojom definišete radno mesto lica na stručnom osposobljavanju, trajanje stručne prakse i sl. Takodje bitno je odlučiti da li ćete licu na stručnoj praksi plaćati naknadu ili ne, i sve to treba definisati ugovorom o stručnom osposobljavanju.