Od 2019. godine, kada je Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, započeta je priča o testu samostalnosti ( u primeni od 1. marta 2020. godine). Do sada smo mogli zaključiti da je ova vrsta testa najviše pogodila IT industriju, sektor gde se često sreću paušalno oporezovani preduzetnici. 

Kao što je poznato test samostalnosti se primenjuje na preduzetnike, bilo paušalce ili preduzetnike knjigaše i na sva pravna lica koja sarađuju sa njima.

Odnosno, možemo drugačije reći da testu samostalnosti podležu preduzetnici koji su registrovani u APR-u, a koji:

 1. vode poslovne knjige i plaćaju porez na dohodak građana (prema stvarno ostvarenoj dobiti)
 2. koji porez na dohodak građana plaćaju prema paušalno ostvarenom prihodu

Testu samostalnosti ne podležu: Pravna lica, Preduzetnici poljoprivrednici i Preduzetnici fizička lica u PDV sistemu, a nisu registrovana kod APR-a.

Ovom izmenom Zakona je bilo potrebno napraviti razliku između samostalnog i nesamostalnog preduzetnika i to na način što će se prihod od pruženih usluga   od strane nesamostanolog preduzetnika oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod koji ostvari samostalni preduzetnik.

Namera zakonodavstva je da Poreska uprava putem ovog testa onemogući zloupotrebu oporezivanja, proveravajući ugovorni odnos između nalogodavca i preduzetnika. 

Šta čini test samostalnosti?

Test samostalnosti je poreski propis sačinjen od devet kriterijuma uz pomoć kojih se poreskom kontrolom ispituje samostalnost preduzetnika u odnosu na pravno lice – nalogodavca. Poreska kontrola ispituje nesamostalnost koja se utvrđuje u slučaju da preduzetnik ispuni 5 od 9 kriterijuma.

Zahvaljujući testu može se proceniti svaki pojedinačni ugovoreni posao između  preduzetnika i nalogodavca, što znači da se test radi za svakog nalogodavca pojedinačno.

Razlog uvođenja ovog testa

Test samostalnosti je uveden kao potreba da se spreči otvaranje paušalnih preduzetničkih radnji na ime zaposlenih radnika koji su prividno vršili usluge. Na ovaj način se omogućuje da firma angažuje paušalca i da mu za rad plaća uslugu po ispostavljenoj fakturi, a u stvari taj paušalac je faktički zaposlen kod nalogodavca. Suština je u tome da paušalac plati manje poreza i doprinosa državi nego što bi poslodavac plato da je isto to lice zaposlio. Ovo se najviše primenjivalo u IT industriji zbog visokih primanja IT stručnjaka. Testom samostalnosti se nastoji sprečiti angažovanje radnika u vidu preduzetnika, umesto da se sa njima sklopi Ugovor o radu.

Uloga domaćeg nalogodavca po pitanju testa samostalonosti

Ako rezultat testa utvrdi da postoji nesamostalnost na svaku transakciju obavljenu sa nalogodavcem, on plaća 20% poreza na bruto iznos i 24% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje odnosno celokupni prihod ostvaren od nalogodavca se oporezuje efektivnom stopom od 44%.

Zapravo razlikujemo dve situacije, ako je nalogodavac:

 1. domaće pravno lice, gde posledice nesamostalnosti snosi nalogodavac, a ne preduzetnik
 2. inostrano pravno lice, suprotno, posledice nesamostalnosti snosi preduzetnik

Kazna za prekršaj u obliku poslovanja u kom je nalogodavac domaće pravno lice jeste da će biti u obavezi da na isplate koje je učinio prema paušalcu obračuna i plati porez i doprinose na “drugi prihod”. Ovo znači da nesamostalan paušalac može nastaviti da radi ali će prihod nalogodavca biti oporezovan. A ako je paušalac samostalan u svom radu, oporezivanje se ne menja. 

Kako utvrđujemo propust u poslovanju?

Uz pomoć odgovora na određena pitanja preduzetnik može proveriti prolazi li kriterijume testa što mu dalje može ukazati na određene propuste u poslovanju.

Kriterijumi testa samostalnosti se tiču:

 1. radnog vremena, odsustva i odmora, 
 2. prostora rada, 
 3. radnog osposobljavanja, 
 4. načina angažovanja, 
 5. obezbeđivanja sredstava za rad, 
 6. stepena ostvarenih prihoda od jednog nalogodavca, 
 7. rizika za obavljeni posao, 
 8. ugovorene zabrane konkurencije, 
 9. trajanju angažovanja tokom godine.

Za preduzetnika će biti utvrđeno da je nesamostalan u odnosu na nalogodavca ukoliko ispunjava minimum 5 od ovih 9 kriterijuma, dakle ako je nesamostalan do 4 kriterijuma u odnosu na jednog nalogodavca to ga ne čini nesamostalnim u tom odnosu.

Ako se ispuni 5 od 9 kriterijuma testa samostalnosti ovo dalje ukazuje da od strane nalogodavca ne treba da budete angažovani kao paušalac, već ste takoreći zamena za zaposlenog.

4 kriterijuma su stvar ugovora, odnosno dogovora između preduzetnika paušalca i nalogodavca 

 1. Nalogodavac određuje radno vreme, odmore i odsustva preduzetnika;
 2. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca, pri čemu ugovor ne sadrži klauzulu da preduzetnik snosi poslovni rizik;
 3. Preduzetnik je angažovan nakon što je nalogodavac oglasio potrebu za istim i to u sredstvima informisanja ili je putem trećeg lica koje se bavi pronalaženjem zaposlenih;
 4. Ugovor sadrži zabranu preduzetniku da pruža usluge ostalim nalogodavcima, izuzev zabrane pružanja usluga direktnim konkurentima nalogodavca.

Ostalih 5 kriterijuma su lako proverljivi kod nalogodavca ili kod preduzetnika

 1. Nalogodavac organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika;
 2. Nalogodavac obezbeđuje prostorije u mestu u kom će preduzetnik obavljati poslove;
 3. Za potrebe rada preduzetnika nalogodavac obezbeđuje opremu ili finansira njenu nabavku odnosno nalogodavac rukovodi procesom rada;
 4. Preduzetnik obavlja posao uz naknadu za istog nalogodavca bez prekida ili sa prekidima 130 i više radnih dana u periodu od jedne godine;
 5. Preduzetnik 70% ukupnih ostvari od jednog nalogodavca, u periodu od godinu dana za datu poresku godinu.

Smernice za edukaciju i šta možete da očekujete od Poreske uprave?

Na sajtu Ministarstva Finasija u okviru Poreske uprave možete skinuti i detaljno uputstvo za primenu testa samostalnosti. Uputstvo je pisano za poreske inspektore koji treba da rade kontrolu testa samostalnost. Prema našim informacijama, do momenta pisanja ovog teksta, nije sprovedena niti jedna kontrola testa samostalnosti od strane Poreske uprave. 

Međutim, to ne znači da ugovorne strane ne treba same da utvrde samostalnost primenom testa samostalnosti bez učešća Poreske uprave. Naravno, Poreska uprava može izvršiti inspekciju bilo paušalcu ili nalogodavcu, nakon čega se proverava ispunjenost kriterijuma iz testa samostalnosti, koje ste ranije iščitali. Kako će ovaj proces teći u praksi još uvek ne znamo, ali ćemo ažurirati objave po prvim saznanjima.

Kao loša strana ovakve prakse biće svakako faktor subjektivnosti poreskih inspektora. Ovo može značiti da vi radite samostalno za nalogodavca po angažovanju koje traje 2 godine i za to vreme primate samo uplate od njega, a kada završite rad na tom angažovanju tražite drugi projekat kod drugog nalogodavca. Može se desiti da Poreski inspektor tumači da iako po ugovoru ispunjavate uslov da budete paušalac, nemate osnov za tako nešto i može vam utvrditi porez na “drugi prihod”.  

Preduzetnici koji rade sa klijentima iz inostrastva               

U praksi se često javaljaju nedoumice u vezi sa situacijom kada je preduzetnik ovde registrovan, kao paušalac ili ne, domaći preduzetnik ili preduzetnik paušalac, a pri tom je angažovan od strane stranog pravnog lica odnosno nalogodavca. Takav domaći preduzetnik je u obavezi sprovođenja testa samostalnosti iako je nalogodavac strano pravno lice. 

Ako test samostalnosti potvrdi da preduzetnik u odnosu na strano pravno lice ispunjava pet od devet propisanih kriterijuma, za ovakvo fizičko lice preduzetnika nastaje obaveza da počevši od 2. marta 2020. godine podnese poresku prijavu PP OPO. Ovom prijavom plaća:

 1. porez na druge prihode (20%)
 2. doprinos za PIO (25%).

Po pitanju odnosa preduzetnika domaćeg nalogodavca rešenje za test samostalnosti je ugovor o radu, a kada je reč o odnosu sa stranim nalogodavcem, dobra opcija je prelazak preduzetnika u sistem DOO.

Obračunavanje visine paušalnog poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce

Kalkulator poreza i doprinosa, koji se nalazi na sajtu Poreske uprave možete koristiti da utvrdite koliko će vam biti izdaci za porez i doprinose pre osnivanja preduzetnika. Iznos poreza možete proveriti za tekuću i narednu godinu. Uzmite u obzir da kalkulator pruža okviran obračun iznosa poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce, odnosno da nije 100% precizan. U svakom slučaju, ovaj kalkulator može pomoći svima koji razmišljaju da pokrenu svoju preduzetničku delatnost, jer će dopiti u okviran uvid oko nivoa poreza i doprinosa koji bi im bio utvrđen.